top of page
  • Writer's pictureDATA Trusted POWER

ปลั๊กต่อพ่วงที่ปลอดภัยต่อการนำไปใช้ ควรมีลักษณะอย่างไรเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะพอรู้จักปลั๊กต่อพ่วงกันบ้างพอสมควรแล้ว ซึ่งนิยมนำมาใช้ต่อพ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้านเรือนทั่วไป ทำให้ได้รับความคล่องตัว สะดวกสบาย จะต่อใช้งานมุมไหนของบ้านก็ได้ทั้งนั้น เหมาะสำหรับกรณีที่เต้าเสียบไฟฟ้าอยู่ไกลจากสถานที่ ๆ เราต้องการใช้งาน แต่ทั้งนี้เราก็ควรจะใส่ใจถึงคุณภาพและมาตรฐานของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งานด้วย โดยหลัก ๆ แล้วต้องคำนึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ


ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับปลั๊กต่อพ่วงมาฝาก ว่าควรมีลักษณะอย่างไร เราจึงจะมั่นใจได้ว่าปลอดภัย และเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด


ลักษณะของปลั๊กต่อพ่วงที่ปลอดภัย เหมาะต่อการนำไปใช้ มีดังนี้


ต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2432-2555 ที่กล่าวไว้ดังนี้


1.ในกรณีที่มีสายไฟยาวไม่เกิน 5 เมตร ต้องใช้สายที่มีพื้นที่หน้าตัด 0.75 SQ.MM.สำหรับปลั๊กต่อพ่วง ที่รองรับกระแสไฟที่ 10 แอมป์ และถ้าสายไฟยาวมากกว่า 5 เมตร แต่ไม่เกิน 30 เมตร ก็ให้ใช้สายไฟต่อพ่วงที่มีพื้นที่หน้าตัด 1.0 SQ.MM.


2.ในกรณีที่สายไฟต่อพ่วงยาวไม่เกิน 2 เมตร ต้องใช้สายแบบที่มีพื้นที่หน้าตัด 1.0 SQ.MM.สำหรับปลั๊กต่อพ่วง ที่รองรับกระแสไฟที่ 16 แอมป์ และในกรณีที่ยาวมากกว่า 5 เมตร แต่ไม่เกิน 30 เมตร ก็ต้องใช้สายไฟต่อพ่วงที่มีพื้นที่หน้าตัด 1.5 SQ.MM.


3.การนำปลั๊กต่อพ่วง มาใช้งานภายในบ้านเรือนและอาคาร ควรใช้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 50 โวลต์ขึ้นไปได้แต่ห้ามเกิน 440 โวลต์ และควรใช้แบบที่รองรับกระแสไฟสูงสุดที่ 16 แอมป์ ห้ามเกินจากนี้


ความสะดวกที่ได้รับ ต้องมาคู่คุณภาพของปลั๊กต่อพ่วงและความปลอดภัย


4.อุปกรณ์ของแผงต่อพ่วงทั้งหมด ต้องใส่สารกันติดไฟ หรือใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟ ต้องมีฉนวนหุ้มสายไฟทั้งด้านนอกและด้านใน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการชำรุดเสียหายของสายไฟ


5.ปลั๊กต่อพ่วง ต้องใช้หัวเต้ารับและหัวเต้าเสียบแบบ 3 ขากลมเท่านั้น ตาม มอก.166-2549 ซึ่งปลั๊ก 2 ขานั้นได้มีการบังคับให้เลิกใช้เนื่องจากประสิทธิภาพความปลอดภัยไม่ดีพอ โดยจะต้องมีม่านชัตเตอร์ที่เต้ารับทุกเต้า และเต้ารับจะต้องมีกราวด์ติดตั้งอยู่ด้วย ส่วนปลั๊กพ่วงที่มี 3 เต้าขึ้นไปต้องมีเบรกเกอร์ติดตั้งไว้ด้วย


6.วัสดุอุปกรณ์รวมถึงสายไฟที่นำมาทำชุดปลั๊กต่อพ่วงนั้น จะต้องมีคุณภาพในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน สะดวกต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)


และทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะและคุณสมบัติของปลั๊กต่อพ่วงที่ดี มีคุณภาพและความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. กำหนด หากเราเลือกใช้อย่างถูกต้องแล้ว แน่นอนว่านอกจากความสะดวกสบาย ความคล่องตัวต่อการใช้งานที่เราได้รับ เรายังสามารถดูแลตนเองและคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าได้ โดยไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังเมื่อเกิดการสูญเสีย

2,595 views0 comments
bottom of page