top of page

GUARANTEE

     บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด ขอขอบคุณท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าภายใต้แบรนด์ DATA ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตัวท่านโปรดศึกษานโยบายการรับประกันสินค้าต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน

DT4228withplug1.png

การรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกัน

        บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีนโยบายรับประกันสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ DATA โดยสินค้าที่รับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากห้าง ร้านค้า บริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น

       การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากนี้ ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, การใช้สินค้าร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้า, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น 

กระบวนการในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

     แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ เพื่อรับรหัสเคลมสินค้า (Claim code) ผ่านช่องทาง ดังนี้

  • โทรเข้าสายด่วน (Hotline) DATA TRUSTED POWER เบอร์โทรติดต่อ 02-889-5035 ถึง 9 (เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.) พร้อมรับรหัสเคลมสินค้าได้ทันที

  • กรอกข้อมูลด้วยตัวเองบน
    https://www.datapowerwarranty.com ได้รับรหัสเคลมสินค้าผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 24 ชม

ขั้นตอนที่ 2

  นำสินค้าที่ทำการแจ้งเรื่องไว้ มาส่งทางไปรษณีย์ พร้อมระบุรับเรื่องรหัสเคลมสินค้า (Reference code) ไว้ที่ตัวสินค้าหรือภายในบรรจุภัณฑ์ และจัดส่งสินค้ามาตามที่อยู่ดังนี้

แผนกเคลมสินค้า

 บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด

95, 95/1, 95/4, 95/5, 95/6 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

 

  ทั้งนี้ผู้เปลี่ยนสินค้าใหม่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมาให้แก่บริษัทฯ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าดูแลสินค้า และค่าประกันภัย เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3

   เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนพร้อมรหัสรับเรื่องเคลมสินค้า (Reference code) แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสินค้าว่าตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือไม่ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 3-5 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยบริษัทฯ จะติดต่อกลับผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1  (โทรศัพท์, อีเมล์, เป็นต้น) เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบให้ท่านทราบ 

  • ในกรณีที่สินค้าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ตามชื่อและที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ใน ขั้นตอนที่ 1  ทั้งนี้ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวเลิกผลิตแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนเป็นรุ่นเทียบเคียงหรือสูงกว่าให้ 

  • ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการส่งคืนสินค้า โดยจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ตามชื่อและที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ใน   ขั้นตอนที่ 1

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าใหม่จากทางบริษัท ดาต้า เพาเวอร์

  • สินค้าที่เคลมต้องอยู่ภายในระยะการรับประกัน โดยอ้างอิงจากวันที่แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนสินค้าใหม่กับบริษัทฯ เปรียบเทียบกับระยะเวลาสิ้นสุดการรับประกันที่สติ๊กเกอร์รับประกันเป็นสำคัญ 

  • สติ๊กเกอร์รับประกันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยแกะ ฉีกขาด หรือร่องรอยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ และสามารถเห็นข้อมูลที่ระบุบนสติ๊กเกอร์ได้ครบถ้วนและชัดเจน  

  • ผลการตรวจสอบสินค้าต้องพบว่า ความเสียหายของสินค้าเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ถูกวิธี และความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น 

     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเปลี่ยนสินค้าใหม่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, การใช้สินค้าร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้า, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น

bottom of page